تخفیف های ویژه

برای تمامی مهمانان عزیز ازتاریخ 94/10/1 الی 94/11/30 ، 30 درصد تخفیف در نظر گرفته میشود.